Privat

Shade grown coffee 

Hvis du oversætter ordet direkte, giver det måske mening. Vi vil dog alligevel gerne give dig en hånd med forståelsen af ordet, der dukker mere og mere op rundt omkring i takt med, at snakken går på bæredygtighed, økologi, Fairtrade, Rainforrest Alliance – og hvad der ellers findes derude af mærker og certifikater. 

Læs også: 

Økologisk kaffe
Fairtrade kaffe
Rainforest Alliance
  

Upload Image...

Hvad er shade grown coffee?


Shade grown coffee er kaffe, der er groet i skygge. Ideen er at fremme den naturlige, økologiske proces – og som bevarer biodiversiteten i miljøet omkring. Det betyder, at mange plante- og dyrearter kan leve i kaffe-området, og give næring tilbage til jorden og kaffetræerne. Derudover giver træerne tiltrængt skygge og fugt til kaffetræerne, der sikrer en god kvalitet i kaffen.

Kaffeplantager dyrkes ofte i nærheden af områder med stor biologisk mangfoldighed, hvor udvidelse af landbrugsområder truer dyrelivet. I disse områder kan kaffefarme med skyggetræer danne vigtige grønne passager for dyrelivet eller virke som en buffer i grænselandet mellem skov og intensivt landbrug.

Alle træer optager CO2 og lagrer den som kulstof i stammen, grene og rødder. Skyggekaffefarme er blandt de jordbrugsformer, foruden skov, der kan optage og lagre mest kulstof, hvilket er en vigtig del af kampen mod klimaforandringer. Den oplagrede CO2 omregnes til såkaldte CO2 kreditter, der handles på internationale markeder.

Shade grown coffee

If you translate the word directly, it might make sense. However, we’d like to give you a helping hand with understanding the word, which is popping up more and more around as the talk turns to sustainability, ecology, Fairtrade, Rainforrest Alliance – and whatever other labels and certifications are out there.

Read also:

Organic coffee
Fairtrade coffee
Rainforest Alliance

Upload Image...

What is shade grown coffee?


Shade grown coffee is coffee grown in shade. The idea is to promote the natural, ecological process – and which preserves the biodiversity of the surrounding environment. This means that many plant and animal species can live in the coffee area, giving nutrients back to the soil and the coffee trees. In addition, the trees provide much-needed shade and moisture to the coffee trees, ensuring good quality coffee.

Coffee plantations are often grown near areas of high biodiversity, where expansion of agricultural areas threatens wildlife. In these areas, coffee farms with shade trees can form important green passages for wildlife or act as a buffer in the borderland between forest and intensive agriculture.

All trees absorb CO2 and store it as carbon in the trunk, branches and roots. Shade coffee farms are among the land uses, besides forests, that can capture and store the most carbon, which is an important part of the fight against climate change. The stored CO2 is converted into so-called CO2 credits, which are traded on international markets.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.