Privat

Full immersion. Nogle vil måske kalde begrebet “synkning” på dansk. Det er egentlig ikke så kompliceret, som det lyder. Det er faktisk flere bryggemetoder, der er samlet under en fælles paraply: Full immersion. Eller synkning.

Læs også:

stempelkaffe - ØNSK Kaffe

Hvad er full immersion?

Full immersion er en måde at brygge kaffe på, hvor al kaffe er i kontakt med al vandet under hele brygningen. Full immersion er altså de manuelle bryggemetoder, hvor du så at sige hælder al vandet i kaffen – og derefter lader den brygge. Det er fx, når du brygger stempelkaffe. Omvendt er filterkaffe ikke brygget med full immersion, da vandet løbende løber igennem kaffen og filteret.

French press og AeroPress er begge bryggemetoder, hvor du brygger the full immersion way. Her har du kontrol over temperaturen på vandet, mængden af kaffe og antallet af minutter hvor kaffe og vand er i kontakt. Når du brygger med full immersion har du altså rig mulighed for at nørde kaffens smagsnuancer, hvilket gør det ret sjovt at “synke” kaffe på denne måde. Kort fortalt: Al kaffe og al vand er i kontakt under hele brygningen i modsætning til fx espresso og filterkaffe.

Sådan brygger du med full immersion

Der er som nævnt flere bryggemetoder, der hører under paraplyen “full immersion”. Vi giver dig en grundig gennemgang til to af slagsen: French press og Aeropress.

French press
French press vil mange i Danmark nok kalde stempelkaffe, for, ja, det er stempelkaffe, som du kender den. Sikkert fra Bodum-klassikeren i rustfrit stål, der igennem årene har indtaget mange køkkenhylder. Men stempelkaffe er mere end bare Bodum. Stempelkaffe er en simpel, manuel bryggemetode, der, ved hjælp af stempelkandens indbyggede filter, er rig på olier og fine partikler, der giver din kaffe skøn smag og tekstur.

Vi serverer en stempelkande bryggeguide, hvor du bliver klog på den rigtige dosering af kaffe, hvor længe den skal trække, og hvordan du sikrer det bedste resultat i din stempelkande. 

AeroPress
Den lille Aeropress er skabt til at brygge en enkelt kop kaffe. Aeropress blev i sin tid mødt af skepsis, men vandt dog alligevel indpas, og nogle kaffeeksperter mener endda, at man med en AeroPress kan brygge bedre espressokaffe end på maskinevarianter. Hvis det ikke har vakt din nysgerrighed, ved vi snart ikke, hvad der skal til. Vi anbefaler dig i hvert fald at lære mere om den lille kaffebrygger med det store potentiale. Hop ind på hovedsiden AeroPress eller gå direkte til vores AeroPress bryggeguide.

Full immersion. Some might call the concept “sinking” in English. It’s not really as complicated as it sounds. It’s actually several brewing methods brought together under a common umbrella: full immersion. Or sinking.

Read also:

stempelkaffe - ØNSK Kaffe

What is full immersion?

Full immersion is a way of brewing coffee where all the coffee is in contact with all the water throughout the brewing process. Full immersion is the manual brewing method, where you pour all the water into the coffee – and then let it brew. That’s when you brew instant coffee, for example. Conversely, filter coffee is not brewed with full immersion, as the water runs continuously through the coffee and the filter.

French press and AeroPress are both brewing methods where you brew the full immersion way. Here you have control over the temperature of the water, the amount of coffee and the number of minutes coffee and water are in contact. So when you brew with full immersion, you have plenty of opportunity to nerd out on the coffee’s flavours, which makes it quite fun to “swallow” coffee this way. In short, all coffee and water are in contact throughout the brewing process, unlike espresso and filter coffee, for example.

How to brew with full immersion

As mentioned, there are several brewing methods that fall under the umbrella of “full immersion”. We give you a thorough review to two of them: the French press and the Aeropress.

French press
French press is what many people in Denmark would call stamp coffee, because, well, it’s stamp coffee as you know it. Probably from the Bodum stainless steel classic that has occupied many kitchen shelves over the years. But there’s more to instant coffee than just Bodum. Paddle coffee is a simple, manual brewing method that, with the help of the paddle’s built-in filter, is rich in oils and fine particles that give your coffee wonderful flavour and texture.

We’re serving up a brewer’s guide to the right dose of coffee, how long to brew it and how to get the best results from your coffee pot.

AeroPress
The small Aeropress is made for brewing a single cup of coffee. The Aeropress was met with scepticism at the time, but it caught on and some coffee experts even believe that an AeroPress can brew better espresso coffee than a machine version. If that hasn’t piqued your curiosity, we don’t know what will. In any case, we recommend you learn more about the small coffee brewer that has great potential.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.